Wat doen wij?

Als wijk is Nieuw-Haamstede tamelijk jong. Voor 1953 stonden er wat vakantiehuizen, vaak stammend uit de jaren 30, en een enkel permanent bewoond huis.

Tijdens de watersnoodramp van 1953, waarbij men ontdekte dat Nieuw-Haamstede hoog ligt en dus droog bleef, is een aantal Noorse en Oostenrijkse geschenkwoningen neergezet voor mensen die dakloos waren geworden. Toen de tijdelijke bewoners van die huizen terugkeerden naar hun eigen huizen, besloot men de woningen grotendeels voor toeristische doeleinden te gaan gebruiken. Later zijn deze woningen verkocht aan particulieren. Met de verkoop van grond in Nieuw-Haamstede aan projectontwikkelaars en privé-personen in de jaren 80 is de huidige wijk, met zijn combinatie van permanente en niet-permanente bewoning, ontstaan.

Al snel constateerden de eerste (bijna altijd permanente) bewoners van die nieuwbouw dat een groot aantal voorzieningen niet op orde of verouderd was, maar belangrijker nog, dat de kern Nieuw-Haamstede nergens vertegenwoordigd was en feitelijk onbekend was bij beleidsmakers.

Deze groep bewoners besloot daarom in 1996 de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede op te richten. In de beginjaren ging het om ontbrekende bluswaterpunten, brievenbussen en dergelijke. Met het volwassen worden van onze woonkern kwamen veel andere zaken bovendrijven, zoals waterbeheersing, (verkeers-) veiligheid, toerisme versus bewoning, visie op recreatieve verhuur en bestemmingsplannen.

Intussen (2023) praten we over een woonwijk met ruim 400 reguliere woningen, 60 recreatieappartementen (de Torenhoeve) en verspreide chalets, caravans en dergelijke in de natuur en de duinen. Van de reguliere woningen is een fors deel een tweede woning. Nieuw-Haamstede is een woonwijk  met een groot aantal toeristische bezoekers, zowel dagjesmensen als kortdurende huurders. Dit gemengde karakter van Nieuw-Haamstede vraagt om extra aandacht wat betreft leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang. 

Gezien het gegeven dat bestuurlijk gezien een kern als Nieuw-Haamstede nog weleens ‘vergeten’ wordt, of gezien wordt als veredeld vakantiepark, is het bestaansrecht van de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede zeer sterk.

De vereniging werkt met een bestuur van vrijwilligers met gedelegeerde bevoegdheden. Dit bestuur, dat minimaal een keer per jaar verantwoording aflegt aan de ledenvergadering, heeft de volgende opdracht:

  1. Het bevorderen en in stand houden van de leefbaarheid van de wijk. Dit houdt in dat de balans tussen permanente en niet-permanente bewoning belangrijk is, de balans tussen toeristen en bewoners, het bewaken van sociale- en verkeersveiligheid en in het algemeen het bewaken van het natuurlijke en stille karakter van Nieuw-Haamstede;
  2. Het onder de aandacht brengen van de belangen van Nieuw-Haamstede bij lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers en -uitvoerders;
  3. Het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk.

Het bestuur voert de opdracht uit door een zo groot mogelijk netwerk van beleidsmakers en -verantwoordelijken te bouwen en in stand te houden, zoveel mogelijk vertegenwoordigd te zijn in beleids- en projectgroepen en regelmatig overleg te hebben met vertegenwoordigers van gemeente, provincie en organisaties die een rol in ons leefgebied spelen zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Wat betreft de sociale samenhang organiseert dan wel ondersteunt de Belangenvereniging gebeurtenissen als themaborrels en muziekconcerten.