Wie zijn wij?

De Belangenvereniging Nieuw-Haamstede is een bewonersvereniging in de kern Nieuw-Haamstede, met vaste bewoners en bezitters van tweede woningen.

Doel is het behartigen van de belangen van de leden, gerelateerd aan het wonen in de kern Nieuw-Haamstede. De Belangenvereniging behartigt geen individuele belangen.*

De vereniging kent een Algemene Leden Vergadering, die minimaal een keer per kalenderjaar bijeenkomt. In die vergadering komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde:

  • Het kiezen van het gemandateerde bestuur. Het bestuur bestaat uit door de vergadering gekozen vrijwilligers (leden) en kent maximaal 5 leden. De leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar, met tweemaal herkiesbaarheid. Het bestuur is collegiaal, hetgeen betekent dat er geen hiërarchie binnen het bestuur is. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur stelt, de leden gehoord hebbende, een kascommissie aan, die in een maximale zittingsperiode van twee jaar, de financiën controleert.
  • Het verlenen van decharge voor het door het bestuur gevoerde beleid in een zittingsjaar.
  • Verslag van de uitgevoerde activiteiten in een zittingjaar.

Verder vergadert het bestuur minimaal 4 keer per jaar. In deze vergadering wordt het te voeren beleid en uit te voeren activiteiten besproken en besloten.

Voor de leden organiseert het bestuur activiteiten die de sociale samenhang in de wijk bevorderen. Te denken valt aan thema borrels en concerten.

*Wanneer een straatlantaarn niet brandt, is het aan de leden zelf om dit te melden. Pas als consequent de straatverlichting niet werkt of niet wordt gerepareerd, is het een zaak voor de Belangenvereniging.

De huidige leden van het bestuur vindt U onderaan de hoofdpagina van deze website