Privacyverklaring

Belangenvereniging Nieuw Haamstede

De Belangenvereniging Nieuw-Haamstede, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Welke Persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij:

De Belangenvereniging verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons verstrekt indien U zich aanmeldt voor onze vereniging en/of indien u als vrijwilliger voor de vereniging werkzaamheden verricht.

Wij verwerken daarbij de volgende gegevens : Naam, adres(sen), telefoon nummer(s) en email adres.  

Voor welke doeleinden en met welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens:

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ledenadministratie;
  • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor vergaderingen en bijeenkomsten;
  • Financiële administratie (contributies etc.)

Wij verwerken uw gegevens op grond van overeenkomst (lidmaatschap van de vereniging), wettelijke grondslag (financiële administratie) en waar nodig toestemming. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor de Belangenvereniging uw persoonsgegevens heeft verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Delen wij uw gegevens met derden

De Belangenvereniging deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn.

Wat zijn de Bewaartermijnen

De Belangenvereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens verwerken tenzij wettelijke eisen een langere termijn voorschrijven.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de Belangenvereniging heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door ons worden verwerkt.  

Wat zijn uw rechten:

Onder de AVG heeft u diverse rechten. U kunt ons verzoeken om: Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken; uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen; bepaalde persoonsgegevens van u te wissen. U kunt ook bezwaar maken tegen verwerking ervan. Ook kunt u uw gegeven toestemming intrekken. Om hier een beroep op te doen kunt u contact met ons opnemen via de secretaris. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren zodat we zeker weten dan we geen gegevens verstrekken aan een verkeerde persoon.

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen tegen de Belangenvereniging bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag, indien U denkt dat uw persoonsgegevens niet correct worden gebruikt.

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op:

Belangenvereniging Nieuw Haamstede

Secretaris Dhr Frank van Dugteren e-mail: nieuwhaamstede@gmail.nlof

Penningmeester/Ledenadministratie Dhr Wouter Konings e-mail: wkonings@zeelandnet.nl

Vastgesteld door het bestuur van Belangenvereniging Nieuw Haamstede op 11-12-2023