Activiteiten Bestuur

PLANNING STAATSBOSBEHEER

Tijdens een gesprek tussen de heer Hulle van Staatsbosbeheer en onze voorzitter en secretaris gaf de heer Hulle aan wat aankomend jaar voor Staatsbosbeheer in Nieuw Haamstede op de planning staat.

Tijdens het gesprek gaf hij al aan waar de invloedsfeer van Staatsbosbeheer ligt binnen de omgeving Nieuw Haamstede en gaf de volgende opsomming:

Eigendom SBB

 • Aan de Noordkant tot en met het Duinhoevepad en Oostelijk van de Kloosterweg ligt het gebied de Maire en voormalig terrein de Jonge. (afgesloten gebied)
 • Links van het Oude Vuurtorenpad ingang Groene route van de hoogste Duintop tot aan raster onderkant duin in Noordelijke richtingen rondom het raster volgend langs de particuliere percelen in de Duinpolder. (afgesloten gebied, groene route gedeeltelijk open)
 • Achterkant Zeesterweegje uitgerasterd richting Meeuwenduin en ingesloten tussen Het Zeepe, Verzicht en Zeereep Waterschap (afgesloten gebied)
 • Vliegveld ten Noorden van de asfaltweg inclusief Dennenbosje, achterkant Zweefvliegveld Clubhuis smalle strook tussen Zeepe en Verzicht.

Waterschapsgronden beheer in opdracht o.a.  i.v.m. Natura 2000 doelstellingen

 • Strandweg Westelijk de Zeereep , gelegen tussen particuliere gronden Stichting Open Duin en strand over de breedte Kleine Vuurtorenpad en Verklikkerpad. (afgesloten gebied met openbaar tussenpad)
 • Zeereep buitenverklikker / binnenverklikker tussen strand en hoogste top duin letterlijk van vuurtoren N Haamstede / vuurtoren Ouddorp. Tot aan Duinhoeve pad. (afgesloten gebied)
 • Zeereep Oude Vuur tot en met Toledo’s pad WesterSchouwen (afgesloten gebied)

Verklikkerstrand

 • Hier faciliteren we in praktische zin de afzettingen t.g.v. Strandbroeders op het strand in nauw overleg met Gemeente , RWS, Vogelbescherming, vrijwilligers en aannemer Groene Strand.

Strand weg Stichting Open Duin

 • Het betreft hier particuliere gronden waar we sinds een tijdje een gezamenlijk begrazingsbeleid hebben.

Het grote stuk Vliegveld rechts van de asfaltweg tot aan Verzicht is in eigendom van de gemeente en uitgegeven aan de Vliegclub.

De verschillende duinovergangen zijn ook in beheer van de gemeente

Werkzaamheden

Veel van de werkzaamheden die afgelopen jaren in de directe omgeving van Nieuw Haamstede hebben plaatsgevonden betroffen maatregelen in het kader van Natuurherstel en vinden en vonden plaats onder directe regie van de Provincie Zeeland.

Projecten om blonde stuivende duinen terug te krijgen en het bestrijden van de Amerikaanse Vogelkers.

Forse maatregelen die in fases zijn uitgevoerd.

De vogelkers wordt bestreden om de oorspronkelijke duinsoorten weer een kans te geven.

De verstuiving is vooral in gang gezet om de dynamiek in dit gebied weer een kans te geven en te zorgen dat kalkrijk zand weer dieper het duingebied in komt en de verzuring tegen te gaan.

Tevens profiteren duinvalleisoorten zoals diverse orchideeën, gele ratelaar, bitterling en duizend guldenkruid hiervan.

Zoals wel te zien was afgelopen tijd  zijn op enkele particuliere stukken na de meeste grove werkzaamheden afgerond.

Wat nu volgt is vooral nabeheer.

Allereerst doormiddel van gestuurde schapenbegrazing die de jong scheuten en loten van de alsnog opkomende Amerikaanse vogelkers opeten.

Afgelopen jaren was dit wat intensiever , maar vanaf komend jaar schaalt de provincie dit af.

 1. Tot aankomende 15 maart wordt er tussen Duinhoeve pad en Verklikkerpad nog vergeten A. Vogelkers gerooid.
 2. Op sommige plekken rondom ecotunnels die onder de duinovergangen doorlopen wordt helm aangeplant om verdere erosie te voorkomen.
 3. Oud raster wordt her en der vervangen en we gaan door met het plaatsen van fijnmazig gaas op het bovenste deel van raster zodat herten minder snel verstrikt raken in het raster.
 4. Afhankelijk van weersgesteldheid, maar met name tijdens droogte wordt er gestuurd met de begrazing , opdat er geen overbegrazing is op de kwetsbare delen.
 5. Binnenverklikker en buitenverklikker worden meestal omstreeks september gemaaid en maaisel afgevoerd t.g.v. de duinvallei vegetatie ontwikkeling.
 6. Omstreeks april wordt in overleg met gemeente de afzetting voor strandbroeders op het verklikkerstrand geplaatst.

Het merendeel van het werk in de natuurgebieden die ingrijpender zijn dan gemiddeld bestaat uit projectmatige werkzaamheden in het kader van natuurherstel.

Met als vooruitzicht dat ze middels regulier beheer zoals het inzetten van grazers, maar ook de natuurlijke aanwezige soorten en in combinatie van dynamiek het ecosysteem verder gestalte geven.

 

Naast begeleiding van het vee en kleine onderhoudswerkzaamheden hebben we nog een bescheiden rol in de toezichtsfeer en zijn we nauw aangehaakt bij de regiegroep van de provincie Zeeland.

Tevens monitoren we de ontwikkelingen en het voorkomen van soorten in het gebied.

Enerzijds voor onze verplichtingen richting natuurdoelstellingen , anderzijds om tijdig beheer bij te stellen waar nodig.

 

Een van de beheer maatregelen is populatiebeheer op damherten en vastgelegd in het provinciaal faunabeheerplan.

Uitvoering van regulatie in onze eigen terreinen doen we in eigen regie met faunabeheervrijwilligers.

Voor wat betreft populatiebeheer in de Zeereep op de Waterschapsgronden heeft het waterschap dit uitbesteed aan de Wildbeheereenheid.Ik hoop dat jullie hiermee enig inzicht hebben gekregen in wat er speelt in jullie omgeving en zoals je kan lezen zijn de grootse ingrepen in het kader van natuurherstel inmiddels gepasseerd en betreft het vanaf nu vooral kleinschalig na-beheer.

 

GESPREK OVER VERKEERSVEILIGHEID MET WETHOUDER ANKIE SMIT

Namens het bestuur hebben Herman van Hassel en Dick Hutteman op 23 november jl, een prettig en opbouwend gesprek gehad over twee thema’s:

 1. Duidelijker bebording fietsverbod op de duinovergangen van Nieuw-Haamstede. De gemeente is het met ons eens dat er een duidelijker bebording moet komen. De gemeentelijke verkeerskundige  gaat een nieuw, niet wettelijk bord laten maken (fiets met streep erdoor) dat verduidelijkend werkt. Om overdaad aan borden te voorkomen wordt contact opgenomen met andere bordbeheerders om een woud aan borden te voorkomen.
 2. Mogelijkheid tot het integraal aanpakken van de verkeersveiligheid in de wijk (niet alleen 30 km regel, maar ook inrichten als 30 km zone). De gemeente geeft aan dat er geen financiële ruimte is voor een integraal nieuw verkeersplan voor Nieuw-Haamstede. Wel is men bereid knelpunten aan te pakken die als project uit o.a. het onderhoudsbudget kunnen worden gefinancierd. Aan ons is gevraagd  knelpunten en eventueel simpele oplossingen aan te geven.   


BIJEENKOMST NATUURBRANDRISICO KOP VAN SCHOUWEN

Op 25 oktober jl. hebben Herman van Hassel en Frank van Dugteren een brede bijeenkomst bijgewoond over natuurbrandrisico’s en calamiteitenplannen op de Kop van Schouwen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Veiligheidsregio Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland.
De komende jaren worden in de Kop van Schouwen meer code rood dagen verwacht met extreme droogte omdat de natuur als gevolg van klimaatverandering ook droger worden. Dit vereist nu voorbereiding op een eventuele natuurbrand in onze regio. De deelnemers kwamen uit verschillende sectoren, waaronder Rijkswaterstaat, provincie, belangenverenigingen, campingeigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten.
Tijdens de bijeenkomt is uitleg gegeven over het project Natuurbrandbeheersing.
Om het overzichtelijk te houden is de kop van Schouwen verdeeld in 13 sectoren, waarvan Nieuw Haamstede er één is. Per sectorgebied wordt een calamiteitenplan opgesteld. Dit wordt een informatiekaart met daarin inwoneraantal, bijzondere objecten, overzicht van (grotere) verblijfsaccommodaties, contactpersonen en schuil- en opvangplekken. Daarbij wordt er een verkeerscirculatieplan opgesteld per gebied door een externe verkeerskundige. De nieuwe plannen zijn gericht op schuilen, kleinschalige ontruiming of evacuatie.                                                                         Afgesproken is om in de derde week van januari 2024 per sector met direct betrokkenen bijeen te komen om vorm te geven aan deze plannen. De Belangenvereniging Nieuw- Haamstede neemt hieraan deel.