Ruimtelijke Ordening

AANPAK VERKEERSVEILIGHEID NIEUW HAAMSTEDE

Voor de aanpak van de verkeersveiligheid is onlangs weer overleg gevoerd.  Deelnemers namens Gemeente: Jacqueline van Burg, Ricardo de Winter (projectleider dorpsvisie) en Marnix de Jonge (projectleider civiele techniek)

Namens Belangenvereniging : Dick Hutteman en Jan Edu Kelder.

Het overleg was heel constructief en de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt:

 • Er komt een integrale oplossing voor het probleem bij het oude Fletcher hotel; de kruising Kloosterweg-Badweg wordt zo ingericht met asfalt dat auto’s vanuit Haamstede logischerwijs de Badweg oprijden. Badweg is dan geen afslag meer maar de logische route naar het strand. Fietspad wordt dan voetpad, belijning op de weg biedt een fietsstrook, er komt een plateau waarover auto’s naar het oude Fletcher kunnen rijden en fietsers kunnen veilig rechtdoor. Uitwerking: Is gerealiseerd.
 • De kruisingen op de Torenweg worden allen van een contrasterende kleur asfalt voorzien. Realisatie: 2021.
 • Auto–te-gast op Torenweg, Korenbloemlaan enz. geschiedt als er opnieuw geasfalteerd moet worden. Realisatie: toekomst.
 • Asfalteren stuk strandweg bij van Vossen (Friettent): Uitwerking: Is gerealiseerd. Over gehele  Strandweg: fietsstroken markeren (onderbroken strepen aanleggen, dus geen aparte fietspaden). Realisatie: Is inmiddels gerealiseerd.
 • Pleintje bij van Vossen opnieuw en creatief bestraten zoals idee was van Jacqueline zelf in vorig overleg: trachten te ontwerpen en realiseren in 2021.
  • Wordt uitgewerkt en meegenomen.
  • Opleuken en onderhouden rotondes: initiatief bij Belangenvereniging, crowdfunding? Jacqueline zegde op voorhand projectsubsidie toe.
  • Opengevallen plek lantaarnpaal bij nieuwe Fletcher oplossen: valt in regulier onderhoud, wordt aangepakt.

  Conclusie: In 2021 in de praktijk bekijken of beoogde oplossing bij hoek Badweg-Kloosterweg de verkeersdruk op Torenweg en omstreken vermindert en of in combinatie daarmee ook de kruispunten op Torenweg een veiliger situatie en snelheidsverlaging met zich meebrengen. Zeker geen verslechtering: de buurt blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer, strandverkeer wordt min of meer logisch via strandweg geleid.

  Dit plan is nu ook door de stuurgroep goedgekeurd en zal binnenkort worden uitgevoerd.

  Dankzij de nauwe, constructieve en vooral prettige samenwerking met de projectleider van de Dorpsvisie en de deskundigen van de gemeente Schouwen-Duiveland komt er nu eindelijk een aanzienlijke verbetering van de verkeerssituatie in onze wijk.

  Gebruik onderstaande link voor verdere details

  https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/nieuws/2021-5/diverse-infrastructurele-maatregelen-nieuw-haamstede

INNOVATIEPUNTEN NIEUW-HAAMSTEDE INZAKE “DORPSVISIE BURGH-HAAMSTEDE” 2019.

Samengesteld door het bestuur van Belangenvereniging Nieuw-Haamstede 30.09.19 en ingestuurd naar de Dorpsraad om in de Dorpsvisie te worden opgenomen.

De hieronder genoemde punten hebben wij voor de leesbaarheid zo summier mogelijk weergegeven en zullen mondeling nog worden toegelicht.

 1. Op de Klooster-, Bad-, Strand-, Torenweg en Korenbloemlaan: asfalt aanbrengen volgens de auto-te-gast systematiek zoals de Rampweg te Renesse:  Is gerealiseerd, maar zonder rode kleur

 1. Parallel aan de Torenweg, tussen Larix- en Esdoornweg een eenvoudig schelpen wandelpad maken. Zo wordt ongeveer 35% van deze weg veiliger gemaakt:

 1. Eenvoudig schelpen fietspad aanleggen langs de buitenzijde van de Strandweg:

 1. Tevens aan de binnenzijde van de Strandweg een schelpen wandelpad:

 1. Langs de Badweg kan het wandelpad doorgetrokken worden tot de Kloosterweg:

 1. Alle paaltjes herstellen/vernieuwen in geheel Nieuw-Haamstede.

 1. De fantasieloze gegalvaniseerde industriële Vlaggenmast bij het Vuurtorenpad zou vervangen moeten worden door bijvoorbeeld een witte mast of een blauw wit gestreepte mast. Tevens dienen de” te drogen gehangen vaatdoekjes” (vlaggen) vervangen te worden door vlaggen die zowel boven als onder vastzitten.
 1. De Frietkraam van Rini van Vossen zou een visuele update moeten krijgen dan wel vervangen moeten worden zonder hem op kosten te jagen. Misschien met behulp van Subsidiemogelijkheden of een Crowd Funding project?
 1. Picknick tafel Bad-/Kloosterweg vervangen en in de toekomst ook onderhouden!!

Deze wordt zeer veel gebruikt en is een toeristische trekpleister

 1. Wilde Akkerrand met bloemen maken langs de greppel bij de picknicktafel.

 1. Mooi houten hek maken langs de buitenbocht naar de Badweg (komende vanaf de Kloosterweg) zodat alle borden die daar staan netjes gemonteerd kunnen worden.
 1. Bord “uitgezonderd bestemmingsverkeer” op de hoek van de Bad/Kloosterweg plaatsen om doorstroming over de Badweg te bevorderen en over de Torenweg te verminderen.
 1. Alle vuilnisbakken vervangen door stalen bakken met daaromheen een houten afwerking, bijvoorbeeld:

 1. Bermen schoner houden; d.w.z. alle gevallen takken regelmatig verwijderen
 1. Belangenvereniging Nieuw-Haamstede zou graag een mooi entreebord geplaatst zien aan de entree van het woongebied. Op dit bord worden Zee, Duinen, Herten en Bomen afgebeeld waarmee bezoekers erop gewezen worden dat: “wij leven hier in harmonie met de natuur, doet ù ook mee 30 km p/uur” of iets van gelijke strekking. Bijvoorbeeld een bord als:

Hierdoor worden bezoekers er op gewezen dat dit een speciaal gebied is dat met respect betreden dient te worden. Upgrade van het gebied en maning tot rustig rijden.

Tevens kan hier vermeld worden welke droogtefase er geldt. (Brandgevaar)

 1. Dit entreebord kan hier geplaatst worden. Hiervoor zou door de gemeente elektriciteit aangelegd dienen te worden i.v.m. verlichting.

 1. Bermen langs de Kloosterweg opvullen en opnieuw inzaaien.
 1. Oversteekplaats fietsers Klooster- Torenweg verbeteren zoals aangegeven.

De praktijk heeft geleerd dat fietsers komende vanaf de Torenweg geen overzicht hebben om de huidige haakse bocht te maken, waardoor ze doorfietsen de Kloosterweg op en dan oversteken.

 1. Rotonde een facelift geven door mooie beplanting. Iets meer fantasie zou geen overbodige luxe zijn.
 1. Tussen beide Fletcher hotels een schelpen wandelpad maken zoals aangegeven:
 1. Alle straatlantarens in Nieuw-Haamstede vervangen door ouderwetse straatlantarens.

OPKNAPPEN PAD BIJ VLIEGVELD

Het pad bij het vliegveld wordt opgeknapt en geegaliseerd door de Stichting landsschapsbeheer Zeeland in overleg met de Belangenvereniging.  De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 1. Het 1e deel van het Zeesterweegje wat al verhard is maar nog hobbelig is egaliseren en opnieuw aantrillen/verdichten, betreft het deel tot aan dhr. Van Twist;
 2. In het 2e deel na dhr. van Twist zit een stuk met natte plekken wat snel modderig is bij neerslag; we verwijderen de grond zover mogelijk en brengen ca 15cm betonpuin aan (ca 2 vrachten) wat we egaliseren en aantrillen/verdichten; hierdoor komt het ook hoger te liggen.
 3. Het tussendeel/deel daarna is goed; het achterste deel is weer wat slechter/vochtig waar we ca 1 vracht betonpuin verwerken zodat het hoger komt te liggen;
 4. Vanaf de kruising bij de veekraal aan de achterzijde passen we geen puin toe maar gaan we het grondprofiel omkeren/omdraaien: het pad verhogen we en de bermen verlagen we zover mogelijk waarbij naast het pad dus ondiepe laagtes ontstaan waar het water snel naar kan aflopen. Ook sluiten we aan op laagtes/poeletjes die er al zijn, maar waar nu een barriere tussen zit qua grond/hoogte. We doen dit tot in de bocht/de kruising waar het pad naar het zuiden afbuigt:

Dit is de situatie waar we het pad verhogen met zand/grond die we plaatselijk winnen zodat het pad goed kan afwateren.

 1. We hebben aangegeven dat qua planning de verwachting is dat we binnen 14 dagen eea kunnen realiseren.
 2. Onze aannemer gaat eea realiseren voor de Belangvereniging Nieuw Haamstede zonder dat daar voor u onkosten aan verbonden zijn.

 

Stabiliteit Electriciteitsnet in Nieuw Haamstede

 

Het bestuur heeft, naar aanleiding van spanningsklachten van een van onze leden, Enduris gevraagd hier iets aan te doen.

Burgh-Haamstede, 23 december 2019.

Geachte directie,

Het afgelopen jaar traden regelmatig ontoelaatbare snelle fluctuaties van de netspanning op in Nieuw-Haamstede.

Naar aanleiding van een fors aantal klachten van inwoners van Nieuw-Haamstede betreffende de kwaliteit van de netspanning, sturen wij u deze brief.

De netbeheerders in Nederland moeten voldoen aan kwaliteitscriteria, zoals deze zijn vastgelegd in de Netcode Elektriciteit en de NEN-EN 50160. Het spanningsniveau mag volgens deze criteria variëren tussen de 207 en 250 Volt, wat een zeer ruime marge is. Deze marge komt nagenoeg overeen met een spanningsniveau van 230 Volt, met een marge van + of -10%. De inwoners van Nieuw-Haamstede hadden vaak last van “wegzakkende” verlichting (gloeilampen en halogeenlampen), bij ledlampen was het “wegzakken” nog substantiëler. Zelfs was er bij een aantal inwoners sprake van uitval van gevoelige apparatuur, zoals televisie en computer. Door deze inwoners zijn kortdurende spanningsdips gemeten van 202 Volt, wat ontoelaatbaar laag is.

Wij vragen ons dan ook af of de capaciteit van het elektriciteitsnet naar en in Nieuw-Haamstede wel gelijke tred heeft gehouden met de ontwikkelingen in Nieuw-Haamstede.

Afgelopen jaren zijn er immers veel huizen bijgebouwd en is de bezettingsgraad van de (toeristische) huurwoningen sterk toegenomen.

Gaarne vernemen wij van u of onze constateringen juist zijn en zo ja, wat Enduris gaat doen om het net te versterken.

Met vriendelijke groeten,

 

Mr J. E. Kelder                                                           S. van der Giessen

Voorzitter                                                                   Secretaris

 

Hierop heeft Enduris met onderstaande brief gereageerd:

Hierbij een reactie via de mail na ons telefonisch overleg over de door u geschreven brief over spanningsklachten in Nieuw Haamstede.

U heeft in uw brief aangegeven dat er meerdere spanningsklachten zijn in Nieuw Haamstede.

Zoals gemeld kwam dit voor Enduris als een verrassing.

Bij ons is 1 terechte klacht bekend die ongeveer vorig jaar september is begonnen, en werd veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden aan de Torenweg voor een nieuw hotel.

Dit was een vervelend probleem dat nu opgelost moet zijn omdat we hiervoor nieuwe kabels hebben aangelegd.

Hierbij wil ik aan u vragen om de mensen die nu nog klachten hebben dit rechtstreeks via Enduris te melden, zodat we daar adequaat op kunnen reageren.

 

Dit betekent meestal dat we een speciale weekmeting ter plaatste uitvoeren.

Na die week geeft de meting aan of de spanning al dan niet voldoet aan de geldende eisen.

Als de spanning niet voldoet, dan wordt dit verder onderzocht en terug gekoppeld aan de betreffende klant.

Indien het een terechte spanningsklacht is, dan zal deze ten alle tijde door ons opgelost worden.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht, en als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

 

Met vriendelijke groet,

Eric Jasperse
Specialist Asset Management
0113-74 1133 / 06-12997540

Enduris B.V. | KvK 22042932
www.enduris.nl

 

 

 

BESTEMMINGSPLAN NIEUW HAAMSTEDE

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw bestemmingsplan ‘Nieuw-Haamstede’ wordt voorbereid. Bijgevoegde publicatie is vandaag gepubliceerd in het lokale nieuwsblad Wereldregio.

Tevens nodigen wij u hierbij uit voor het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

U kunt het voorontwerp in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1676.00109BpaNH-vo01

Nieuw-Haamstede_Bijlagen bij toelichting

Nieuw-Haamstede_Kaartblad_1

Nieuw-Haamstede_Kaartblad_2

Nieuw-Haamstede_Regels

Nieuw-Haamstede_Toelichting

Bijlage_bij_notitie_aanpak_verborgen_woningbouwplancapaciteit.
en
http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Wonen_en_Omgeving/Wonen/Nieuwe_maatregelen_voor_bezitters_van_particuliere_woningen_of_bouwkavels

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.